PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR TRIPPLI

1. ALLMÄNT

Trippli Marketplaces AB, organisationsnummer 556903-0389 med (”Trippli”,”TrippliGolf”, “vi” eller “oss”). Detta dokument innehåller Tripplis policy om insamlandet, användandet och behandlingen av personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”). Denna Personuppgiftspolicy tillämpas när du registrerar dig som Golfare eller Golfvärd för att boka eller erbjuda upplevelser på TrippliGolf’s plattform, detta benämns nedan som ”Tjänsterna”. För att använda Tjänsten måste du skapa ett Medlemskonto hos oss (”Medlemskonto”).

2. DEFINITIONER

”Tillämpliga Dataskyddslagar” avser Personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, och Dataskyddsförordningen (förordning 2016/679) och Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (Direktiv 2002/58/EC) samt nationella implementeringar och övrig tillämplig nationell lagstiftning.

”Personuppgifter” betyder information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person, t ex namn, adress, lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser.

”Behandling” avser varje åtgärd som vidtas i fråga om Personuppgifter, t.ex. insamling, organisering, lagring, användning, radering och spridning.

”Personuppgiftsansvarig” avser Trippl i detta fall, eftersom Trippli bestämmer ändamålen och medlen för Behandlingen av Personuppgifter.

3. PERSONUPGPGIFTER SOM BEHANDLAS

3.1 Följande Personuppgifter kan komma behandlas när du registrerar ett Användarkonto och använder Tjänsten;

 1. e-postadress;
 2. telefonnummer;
 3. lösenord;
 4. Golf-Id;
 5. Golf-handicap;
 6. vilken Golfklubb Användaren har medlemskap i;
 7. tekniska uppgifter, som kan innehålla din IP-adress, enhetens identifikationsnummer, information om nätverks- och enhetsprestanda, språk, information om identifiering och operativsystem;
 8. sökhistorik;
 9. bokningshistorik;
 10. golfintressen.

Var god notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten fullt ut om du inte tillhandahåller Personuppgifterna ovan.

4. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi kommer att behandla Personuppgifter ovan i huvudsak för följande ändamål:

 • för att administrera ditt Medlemskonto, tillgängliggöra och tillhandahålla Tjänsten i enlighet med användarvillkoren;
 • för att skicka notiser och meddelanden till dig via e-post eller i plattformen, inklusive marknadsföring och information från oss och de upplevelsevärdar som du bokar Upplevelser hos;
 • för att informera dig om uppdateringar av Tjänsten eller användarvillkoren
 • för att förbättra och utveckla Tjänsten eller nya tjänster och produkter, samt för att analysera ditt användande av Tjänsten;
 • för att säkerställa de tekniska funktionerna hos Tjänsten och för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren
 • för att uppfylla användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och om nödvändigt också tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet;
 • för att bestämma din position och hitta Golfklubbar i närheten av dig; och
 • för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal.

5. RÄTTSLIG GRUND

Genom att du anger ovanstående Personuppgifter behandlar vi dina Personuppgifter för att kunna ingå ett avtal och uppfylla våra förpliktelser gentemot dig enligt våra användarvillkor.

Samkörning av ovanstående Personuppgifter med Personuppgifter som inhämtas från någon annan än användaren sker baserat på Tripplis berättigade intresse att kunna hålla ditt Medlemskonto uppdaterat samt att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Vi behandlar också Personuppgifter för att upprätthålla och förbättra vår Tjänst baserat på intresseavvägning.

Du har rätt att motsätta dig Behandlingen av dina Personuppgifter och specifikt för direkt marknadsföring. För att utöva din rätt att motsätta dig Behandlingen, var god kontakta oss enligt informationen angiven nedan i avsnitt 14 av denna Personuppgiftspolicy.

Om du motsätter dig Behandlingen av dina Personuppgifter som behandlas baserat på intresseavvägning, kommer vi upphöra med Behandlingen av Personuppgifterna, för dessa syften, om vi inte har kunnat tillhandahålla dig tillräckligt med stöd för vår Behandling.

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan även komma att dela med oss av och föra över övriga Personuppgifter till tredjeparter och våra leverantörer av exempelvis IT och liknande.

Skulle vi föra över dina Personuppgifter till tredje part kan du i vissa fall även behöva godkänna tredje parts personuppgiftspolicy. Vi kommer att informera dig om detta innan en sådan överföring sker.

I de fall vi överför dina Personuppgifter till våra partners och leverantörer kan dina Personuppgifter komma att behandlas utanför EU/EES. Trippli vidtar lämpliga åtgärder och ansvarar för att dina Personuppgifter är skyddade vid och efter överföring utanför EU/EES.

7. SVAR PÅ EN RÄTTSLIG BEGÄRAN OCH MOTVERKANDE AV SKADA

Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina Personuppgifter som svar på en rättslig begäran (så som en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av utredningen.

8. COOKIES, PIXELS OCH ANNAN TEKNOLOGI

Vi samlar in information genom att använda Teknik så som cookies, pixels och lokalt diskutrymme (på din enhet). Läs om vår användning av cookies här: https://trippli.com/en/cookie_policy

9. LAGRING

Trippli lagrar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ovan nämnda ändamålen med behandlingen. Vi kan även komma att behandla dina Personuppgifter under en längre tid om det skulle krävas för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada eller för att tillvara ta våra intressen i exempelvis en pågående rättslig process.

Om ditt Användarkonto varit inaktivt i mer än tolv (12) kommer Personuppgifterna att raderas.

10. BARN

Tjänsten riktar sig inte till barn under 13 år (”Barn”) och vi samlar inte medvetet in Personuppgifter från Barn. Om du är under 13 år, använd inte Tjänsten och ge inte oss dina Personuppgifter. Om du har föräldraansvar för ett Barn och du blir medveten om att Barnet har gett sina Personuppgifter till Trippli utan ditt samtycke, var god kontakta oss via info@trippli.com för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av Behandlingen och att göra invändningar.

11. SKYDD FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska kunna känna dig trygg med den behandling av Personuppgifter som Trippli vidtar. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig, oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, eller ändring, samt mot obehörigt röjande eller åtkomst av dina Personuppgifter som behandlas av Trippli.

12. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter och mer information om Behandlingen, eller begära att vi rättar, kompletterar, raderar eller begränsar Behandlingen av dina Personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de Personuppgifter som vi behandlar som rör dig utan kostnad en (1) gång per kalenderår. Om du begär ytterligare kopior, kan vi ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader.

Du har rätt att få Behandlingen av dina Personuppgifter begränsad om (i) du bestrider att Personuppgifterna är korrekta, (ii) Behandlingen är olaglig och du begärt begränsning, (iii) vi inte längre behöver Personuppgifterna för de ursprungliga ändamålen men vi behöver dessa för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller (iv) i väntan på kontroll av berättigade skäl rörande en begäran om radering.

13. FÖRÄNDRING AV ÄGANDE

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra dina Personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsten. De nya ägarna ska fortsatt uppfylla skyldigheterna enligt Användarvillkoren och i enlighet med denna Policy.

14. KONTAKTINFORMATION

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår Behandling av dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adresser: e-post info@trippli.com eller Trippli Marketplaces AB, skriv in adress Var god ange ditt fullständiga namn, din adress, den e-postadress du angav vid registreringen. Notera att du ska själv ska underteckna begäran att mottaga information om Behandlingen av dina Personuppgifter.

Om du har klagomål avseende vår Behandling av dina Personuppgifter, kan du lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet. Du kan finna mer information om de lokala tillsynsmyndigheterna för på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15. MEDDELANDE OM ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Om vi gör ändringar i denna Policy kommer vi att meddela dig om det via Tjänsten eller via e-post till den e-postadress som du har tillhandahållit oss. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.